امیر مهدوی بنیان‌گذار و مدیرعامل سوبا دکتری تخصصی مهندسی مکانیک