محمد عباسی

رئیس هیات مدیره سوبا

محمد عباسی

سمت در شرکت: رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان سوبا

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع

زمینه‌های فعالیت:

مشاوره کسب و کار، مشاوره دانش بنیانی، کارگزار دانش بنیانی پارک علم و فناوری استان سمنان

زمینه‌های تخصصی صنعتی:

رباتیک، آنالیز پتانسیل صادراتی محصولات، بازارسنجی، مدیریت پروژه

محمد عباسی