برای ثبت درخواست کارآموزی در شرکت دانش بنیان سوبا، فرم زیر را تکمیل کنید.

Click me

        

        

        

        

        

        

شرح دهید که دلیل درخواست کاراموزی شما چیست: کاراموزی تحصیلی کاراموزی به جهت تقویت مهارت های فردی کاراموزی جهت استخدام در سایر مراکز

        

تصویر کپچا

این مسئله از ارسال اسپم جلوگیری میکند، از شما ممنونیم.