معرفی بنیان گذاران شرکت دانش بنیان سوبا

امیر مهدویمدیر عامل و عضو هیات مدیره
محمد عباسیرئیس هیات مدیره